Translate - Tłumacz

Pobyt długoterminowy


Oferta
Osoby, które są związane z naszą wspólnotą już od pewnego czasu i czują, że chcą pogłębić swoją praktykę zen i działać bardziej intensywnie na rzecz sanghi, mogą ubiegać się o przyjęcie na rezydenta Ośrodka Zen, przesyłając wypełniony formularz ( na prośbę wyślemy mailowo). Decyzję po rozmowie z kandydatem podejmuje Zarząd Związku w konsultacji z Sensei i Radą Starszych.

Mieszkańcy Ośrodka tworzą wspólnotę Dharmy, wspierając się we wspólnej praktyce i rozwoju osobistym oraz dzieląc się zadaniami związanymi z działalnością ośrodka i sanghi w sposób dostosowany do indywidualnych możliwości każdego rezydenta. Ośrodek pełni jednocześnie rolę świątyni buddyjskiej, miejsca praktyki zen oraz domu dla mieszkających w nim osób.

Zamieszkanie w ośrodku to wspaniały sposób na usystematyzowanie i pogłębianie swojej praktyki, podjęcie odpowiedzialnej służby na rzecz Dharmy i rozpoczęcie pracy nad sobą we wspólnocie praktykujących. Jeśli myślisz poważnie o (dalszym) zamieszkaniu w ośrodku „Bodhidharma”, prosimy cię o uważne przeczytanie poniższych informacji, zanim zdecydujesz się na złożenie podania o pobyt długoterminowy. W ośrodku może mieszkać max. 9 osób.

Mieszkańcom oferujemy:
- udział w treningu zen (formalna praktyka codzienna, zazeny grupowe, sesin),
- udział w treningu interpersonalnym,
- własny pokój i możliwość korzystania z całej infrastruktury domu i ogrodu wedle ustalonych zasad,
- możliwość włączenia się w prace na rzecz ośrodka i Związku.

Do zamieszkania w ośrodku zapraszamy osoby, które:
- czują silny związek ze stylem praktyki naszej szkoły zen i chcą swoją praktykę pogłębiać przez regularne uczestnictwo w codziennej formalnej (i nieformalnej) praktyce oraz w zazenach grupowych i sesin organizowanych w ośrodku, jak również pomagać przy ich organizacji;
- chcą czynnie włączyć się do regularnych prac służących podtrzymywaniu funkcjonowania ośrodka;
- czują gotowość do życia we wspólnocie i budowania harmonii w grupie kierując się Dziesięcioma Wskazaniami Buddyjskimi, aktywnie pracując nad swoimi umiejętnościami społecznymi.

Trzy podstawowe filary rezydentury w ośrodku
I. Regularna praktyka zen
II. Praca na rzecz sanghi
III. Budowanie harmonii we wspólnocie

I. Regularna praktyka zen 
Ośrodek istnieje po to, aby pomóc mieszkańcom i innym członkom sanghi wspólnie pracować nad przebudzeniem dla dobra wszystkich istot. W obecnych czasach nie jest wcale łatwo - pod naporem zewnętrznych nacisków i wewnętrznego oporu - utrzymać silną praktykę Dharmy. Przyjmując więc generalną zasadę, że wszyscy mieszkańcy ośrodka uczestniczą we wszystkich formach praktyki organizowanych w ośrodku , pomagamy sobie nawzajem pogłębiać praktykę własną, współmieszkańców jak również osób przychodzących  na zazeny.

Jeśli z jakichś przyczyn (zdrowotnych, zawodowych, rodzinnych) utrzymywanie tej zasady nie jest zawsze wykonalne, istnieje możliwość ustalenia indywidualnego toku praktyki po uzgodnieniu z  Sensei i zarządem, nie może to być to jednak rzadsze uczestnictwo niż:
praktyka w dni powszednie:
- 3 - 4 razy z 7 bloków (od wtorku do piątku, wybierając w sumie z 3 bloków porannych i 4 bloków wieczornych)
uczestnictwo w weekendowej praktyce i sesin
- mniej niż ok. 70%.obecności (jest to 30 z ok. 45 dni odosobnień) w skali roku.

II. Pomoc w utrzymywaniu ośrodka : wspólna praca i pokrycie kosztów
Na funkcjonowanie ośrodka składa się wiele obszarów działań, bez których niemożliwe byłoby organizowanie regularnych siedzeń i odosobnień oraz przyjazdów Sensei.
To właśnie dzięki członkom Związku, które pracują na rzecz ośrodka, ofiarując swoje umiejętności, czas i energię, możliwe jest funkcjonowanie ośrodka w jego obecnej formie.

Zamieszkanie w ośrodku daje możliwość w włączenie się w ten proces, a praca może także stać się formą praktyki uważności. Naturalne jest też, że wszyscy rezydenci dbają o swoje miejsce zamieszkania i praktyki. Do prac można włączyć się poprzez wykonywanie prostych czynności i zadań, a także poprzez odpowiedzialne koordynowaniem wybranym działem.
Zakres odpowiedzialności, charakter i ilość pracy są ustalane  indywidualnie z każdym mieszkańcem, w uzgodnieniu z zarządem i Sensei oraz w  konsultacji z innymi mieszkańcami.
Osoba, która chce zamieszkać i praktykować w ośrodku, a której sytuacja życiowa czy zawodowa nie pozwala włączyć się znacząco w prace ośrodka, może wesprzeć Ośrodek poprzez płacenie wyższego czynszu (tzw. rezydent wspierający).

Staramy się pielęgnować ducha pracy płynącego z serca i troski, a nie opartej na konsumpcyjnym podejściu ("płacę, więc żądam", "pomagam, aby mieć niższy czynsz", "robię tylko tyle, reszta to nie moja sprawa" itd.). Oczywiście ośrodek przyjmuje z wdzięcznością każdą pomoc i stara się  umożliwiać praktykę w jak najlepszych warunkach za najniższą cenę, jaką możemy zaproponować w obecnych realiach.

W ośrodku istnieje pewien sposób organizacji pracy oraz związane z nią zasady; ustalone jest kto za co odpowiada i decyduje. W celu zachowania harmonii i efektywności funkcjonowania ośrodka, ważne jest, aby każdy z mieszkańców miał to na uwadze.  Tym samym uczymy się szanować pracę innych.

III. Budowanie harmonii we wspólnocie
Dziesięć  Buddyjskich Wskazań
Żyjąc we wspólnocie mamy szczególną możliwość praktykować otwartość serca i umysłu wobec innych. W tym też pomagają nam Wskazania Buddyjskie, którymi kierujemy się mieszkając w ośrodku i poza nim:
1. Postanawiam nie zabijać, lecz ochraniać wszelkie życie.
2. Postanawiam nie brać tego, co nie zostało mi dane, lecz szanować rzeczy innych.
3. Postanawiam nie nadużywać seksualności, lecz być wrażliwym i odpowiedzialnym.
4. Postanawiam nie kłamać, lecz mówić prawdę.
5. Postanawiam nie powodować innych do nadużywania  środków  mogących wprowadzić zamęt w umyśle i nie czynić tak samemu, lecz utrzymywać umysł w jasności.
6. Postanawiam nie mówić o wadach innych, lecz być rozumiejącym i współczującym.
7. Postanawiam nie chwalić siebie ani nie ganić innych, lecz pokonywać swoje własne niedociągnięcia.
8. Postanawiam nie odmawiać duchowej ani materialnej pomocy, lecz udzielać jej hojnie, gdy jest potrzebna.
9. Postanawiam nie folgować złości, lecz ćwiczyć się w cierpliwości.
10. Postanawiam nie oczerniać Trzech Skarbów - Buddy, Dharmy i Sanghi, lecz otaczać je opieką i podtrzymywać.

Udział w treningu interpersonalnym:
Doświadczenie uczy, że konflikty we wspólnocie spowodowane są zazwyczaj różnicami w zakresie stylów komunikacji, nawyków, poglądów i oczekiwań. Aby tych konfliktów uniknąć, oraz aby pomóc w nabywaniu umiejętności ich rozwiązywania , w ośrodku organizowany jest trening interpersonalny dla wszystkich mieszkańców prowadzony przez profesjonalnych "trenerów". Takie spotkania odbywają się 2 − 3 razy w miesiącu. Aby mogły one przynieść dobre rezultaty, udział w tych zajęciach jest obowiązkowa dla każdego rezydenta.

Udział w spotkaniach organizacyjnych mieszkańców:
Raz na tydzień (czasem co drugi tydzień) organizowane są spotkania mieszkańców, które mają charakter roboczy i organizacyjny. Podczas nich dzielimy się bieżącymi zadaniami i omawiamy różne aktualne projekty i sprawy do załatwienia.  Udział w tych spotkaniach jest obowiązkowy dla każdego rezydenta.

Czasem zdarza się, że uczestnictwo mieszkańca w danym spotkaniu (zarówno interpersonalnym jak i organizacyjnym)  staje się niemożliwe. W tej sytuacji odpowiedzialnością mieszkańca jest dowiedzieć jakie tematy zostały poruszone. Nieobecność na tych spotkaniach nie może przekroczyć 30% w skali roku.

W ośrodku można zamieszkać jako:
I. Członek Obsady
- osoba dyspozycyjna przeciętnie 5 dni w tygodniu (cały etat) oraz podczas odosobnień i pobytu Sensei,
- organizuje i bierze udział we wszystkich formach formalnej praktyki zen,
- organizuje pobyt Sensei,
- jest koordynatorem kilku działów zadań Ośrodka proporcjonalnie do przyjętej części etatu (min. 3 działy na cały etat) i wykonuje powierzone mu zadania,
- bierze udział w treningu interpersonalnym oraz w spotkaniach organizacyjnych,
- nie płaci za mieszkanie, odosobnienia, trening interpersonalny i podstawowe wyżywienie,
- dostaje kieszonkowe i ZUS, podstawowe wyżywienie wartości 300 zł/ miesiąc,
- przestrzega zasad obowiązujących wszystkich mieszkańców ośrodka.
• Utrzymujemy od 3 do 3,5 etatów obsadowych.
• Osoby zgłaszające się na część etatu do obsady w pozostałe dni mają status rezydenta aktywnego.

II. Rezydent w Treningu
- osoba dyspozycyjna przeciętnie 5 dni w tygodniu oraz podczas odosobnień i pobytu Sensei,
- współorganizuje i bierze udział we wszystkich formach formalnej praktyki zen,
- bierze udział na co dzień w pracach na rzecz ośrodka i sanghi,
- bierze udział w treningu interpersonalnym oraz w spotkaniach organizacyjnych,
- płaci za swój pobyt i wyżywienie minimalną stawkę,
- zapewnia sobie ZUS,
- przestrzega zasad obowiązujących wszystkich mieszkańców ośrodka.

III. Rezydent Aktywny
- współorganizuje i bierze udział we wszystkich formach formalnej praktyki zen, odosobnieniach i punktach programu podczas pobytu Sensei,
- bierze udział w pracach na rzecz ośrodka i sanghi w określonym stopniu ustalonym w porozumieniu z zarządem oraz pomaga w organizacji zazen grupowych i sesin,
- bierze udział w treningu interpersonalnym oraz w spotkaniach organizacyjnych,
- płaci niższą stawkę za pobyt,
- przestrzega zasad obowiązujących wszystkich mieszkańców ośrodka.

IV. Rezydent Wspierający
- bierze udział we wszystkich formach formalnej praktyki zen, odosobnieniach i punktach programu podczas pobytu Sensei,
- bierze udział w treningu interpersonalnym oraz w spotkaniach organizacyjnych,
- bierze udział w pracach na rzecz ośrodka i sanghi wedle własnych możliwości,
- płaci normalną stawkę za pobyt,
- przestrzega zasad obowiązujących wszystkich mieszkańców ośrodka.

Opłaty:
Wysokość opłat dla danego mieszkańca zależy od następujących czynników:
- rodzaj rezydentury (w treningu, wspierający, aktywny)
- członkostwo ZBZ (aktywny, wspierający, niezrzeszony)
- rodzaj zajmowanego pokoju (poszczególne pokoje są wycenione)

Opłata za zamieszkanie =  A czynsz +  B stawka za wynajem pokoju 
Wysokość opłat jest przedstawiona w dołączonej tabeli.

A - Czynsz za korzystanie z ośrodka i udział w organizowanych zajęciach:
- opłacany przez każdego mieszkańca ośrodka (oprócz obsady) niezależnie od tego w jakim pokoju i z iloma osobami mieszka,
- w czynsz (stała kwota za każdy miesiąc) wliczone jest:
1. korzystanie z infrastruktury domu (media, w tym internet),
2. udział we wszystkich rodzajach praktyki organizowane w ośrodku (w tym zazen grupowych, sesin),
3. udział w treningu interpersonalnym,
- za nieobecność w ośrodku (np. wyjazd), na odosobnieniach , na zajęciach interpersonalnych Związek nie zwraca pieniędzy .

B -  Opłata za wynajem pokoju:
- jeśli w jednym pokoju mieszka więcej niż jedna osoba, wszyscy mieszkańcy pokoju dzielą się kosztem, jednak odpowiedzialność jest wspólna,
- jeśli mieszkaniec nocuje poza ośrodkiem i na ten czas udostępnia swój pokój innej osobie (nie dotyczy to zazen grupowych i sesin), to na wniosek mieszkańca istnieje możliwość odliczania 12 zł za każdą noc od opłat za wynajem,
- jeden mieszkaniec nie może wynająć w tym samym czasie więcej niż jednego pokoju

Podział pokoi:
- pokoje wśród mieszkańców dzielone są tak, aby były one używane w harmonii
z całokształtem  funkcjonowania ośrodka, biorąc także pod uwagę potrzeby poszczególnych mieszkańców,
- ostateczną decyzję po konsultacji z mieszkańcami podejmuje zarząd oraz Sensei,
- przyjmuje się, że w pokojach przy zendo (tzw. strefa ciszy) powinni mieszkać osoby ze statutem rezydenta w treningu, aktywnego ew. obsady,
- pokój za kuchnią przy strychu, ogrzewany wyłącznie na prąd, jest pokojem rezerwowym i wynajmowany w ostatniej kolejności, opłatę za ogrzewanie ponosi mieszkaniec (według licznika zamontowanego przy pokoju: 60 gr/kwh)

Goście:
- każdy mieszkaniec może po specjalnej niższej  stawce gościć z noclegiem bliską mu osobę (np. z rodziny), o ile nie koliduje to i nie zaburza harmonogramu aktywności ośrodka i zostało uzgodnione z wyprzedzeniem,
- ilość takich ulgowych dni dla każdego mieszkańca w skali roku jest ograniczona i zależy od statutu rezydenta,
- gość rezydenta może nocować w pokoju rezydenta lub w innym pokoju, o ile wolne są miejsca do spania,
- szczegóły dotyczące przyjmowania gości są opisane w Zasadach długoterminowego pobytu w ośrodku.

Posiłki:
- w ośrodku prowadzona jest wspólna kuchnia dla członków obsady oraz rezydentów w treningu.
- istnieje możliwość włączenia się do wspólnych posiłków - z uprzedzeniem i za dodatkową opłatą,
- koszty posiłków są przedstawione w tabeli, ceny wspólnego wyżywienia różnią się w zależności od statutu rezydenta oraz okresu na który wykupuj on wyżywienie.

Przy rozpatrywaniu podań będą brane pod uwagę m.in. następujące czynniki:
- członkostwo w ZBZ,
- wcześniejszy przebieg praktyki, udział w sesin z Sensei Sunyą,
- uregulowana sytuacja finansowa, prawna i osobista,
- stopień gotowości włączenia się w życie wspólnoty,
- deklaracja udziału w formalnej praktyce, w spotkaniach organizacyjnych i w treningu interpersonalnym,
- deklaracja przestrzeganie zasad pobytu i regulaminu ośrodka,
- posiadane umiejętności (administracyjne, księgowe, prawne, kuchenne, ogrodnicze, budowlane, „złota rączka”, komputerowe, językowe itd.),
- umiejętności interpersonalne, takie jak komunikatywność, chęć do pracy zespołowej.


Kontakt: 
adres: ul. Filmowa 32, 04 - 935 Warszawa
tel./fax:  (22) 872 47 57
e-mail: buddyzmzen@gmail.com