sobota, 4 grudnia 2021

List Rosi Sunyi Kjolhede do polskiej sanghi o planach na rok 2022 - w tym jej przyjazd do Polski

 List Rosi Sunyi z 1 grudnia 2021 - ENG below

"Droga Sango,

Z radością mogę się wreszcie oficjalnie podzielić informacją, która niektórym z Was jest już znana. O ile nie pojawią się jakieś nadzwyczajne przeszkody, planuję powrócić do Polski w lipcu przyszłego roku, aby poprowadzić letnie sesin i inne programy dla członków polskiej sangi. Po prawie dwóch latach nieobecności myśl o spotkaniu się z Wami ponownie na żywo napełnia mnie wielką radością!

Oprócz tego na początku nowego roku, kiedy miejmy nadzieję czwarta fala pandemii już opadnie, planujemy stopniowo otworzyć warszawski ośrodek w Falenicy dla odwiedzających i rozpocząć program odosobnień także stacjonarnie. Z pewnością wielu z Was czekało kiedy wreszcie nadejdzie ten moment - cierpliwie lub/i z niecierpliwością.

Przy tej okazji chciałabym wyrazić moją ogromną wdzięczność za Waszą pracę Dharmy w tych czasie ostatnich osiemnastu miesięcy, tak pełnych trudności i niepokoju. Wbrew wszelkim przeciwnościom, wielu z Was nie ustawało w wysiłkach aby podtrzymywać żywą praktykę – uczestnicząc w odosobnieniach i sanghowych spotkaniach online, podtrzymując kontakt z obsadą Ośrodka, członkami sanghi i ze mną. Wielu z Was nieprzerwanie wspierało sanghę poprzez regularne wpłaty na rzecz ZBZ. Bez Waszego zaangażowania i regularnego wsparcia nie przetrwalibyśmy wszystkich wyzwań, jakie stanęły przed nami w tym okresie. Wielkie gasio dla Was wszystkich!

Oczywiście zdaję sobie sprawę, iż niektórzy z was uważają że byliśmy przesadnie ostrożni i powinniśmy byli otworzyć się już wcześniej, tak jak to czyniły niektóre inne grupy. Choć z pewnością rozumiem ten punkt widzenia, jestem przekonana że podjęliśmy właściwe decyzje, i uważam że robimy wszystko, co jest możliwe dla nas w obecnych okolicznościach.

Chcę również żebyście wiedzieli, że przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność za planowane tempo ponownego otwarcia ośrodka oraz wszelkie zasady sanitarne, jakie będą w nim obowiązywały. Bądźcie spokojni, że źródłem tych zasad nie jest lęk czy niewiedza, lecz głęboka troska o każdego i każdą z Was, a także o Wasze rodziny, przyjaciół i dobro całego społeczeństwa. Choć zdaję sobie sprawę, że każdy z nas musi znaleźć własny sposób radzenia sobie w tej pandemii, czuję się odpowiedzialna za to, by decyzje dotyczące naszej Sanghi podejmowane były nie tylko w oparciu o prawa jednostki, lecz również, co ważniejsze, w oparciu o szersze i długoterminowe rozumienie Większego Dobra. Jestem pewna że kiedy opadnie najnowsza fala covida, nastaną odpowiednie warunki do tego, by nasza społeczność mogła zacząć stopniowo i bezpieczne wracać do wspólnej praktyki w ośrodku, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości korzystania z odosobnień i dokusan online.

Proces ponownego otwierania ośrodka będzie przebiegał stopniowo i etapami, przy zachowaniu wysokich standardów higieny i utrzymując pewne ograniczenia, w zależności od tego jak będzie się rozwijała sytuacja. Takie właśnie ostrożne podejście przyjęliśmy w Windhorse. Jestem pewna, że uda nam się osiągnąć to samo w Polsce.

Zatem proszę Was o dalsze zrozumienie, zaufanie i zaangażowanie, kiedy razem przygotowujemy się do 2022 roku. Aby podtrzymywać nieprzerwany ruch Koła Dharmy i umożliwić dalsze funkcjonowanie sanghi i ośrodków, uruchamiamy naszą doroczną zbiórkę. To Wasza hojność sprawiła, że zeszłoroczna zbiórka była wielkim sukcesem. Dzięki Waszemu dalszemu wsparciu będziemy mogli przetrwać i rozwijać się w przyszłym roku, tak by by ogień Dharmy palił się mocnym i gorącym płomieniem.

Ósmego stycznia 2022 roku o 16:00 odbędzie się kolejne spotkanie Sanghi online, podobne do tego w listopadzie. Podamy wtedy więcej szczegółów dotyczących planów na nowy rok. Tymczasem mam nadzieję spotkać wielu z Was na grudniowym czterodniowym Rohatsu, a także na styczniowym sesin online. Na zbliżający się Dzień Oświecenia Buddy, a także pełne mocy zimowe przesilenie życzę Wam wszystkim dobrego zdrowia, wesołych świąt, oraz mocnej, głębokiej praktyki!

Z miłością i gasio,

Rosi"

tłumaczenie: Olena W.

------------------------------------------

December 1, 2021

Dear Sangha,

I am happy to officially announce what some of you already know: unless something extraordinary happens, I plan to return to Poland next summer, in July 2022, to conduct sesshin and other dharma programs with all of you there in our Polish sangha. After nearly two years, the thought of being with you again in person brings a warm rush of joy!

Also, at the beginning of the new year, after this fourth wave has hopefully passed, we plan to gradually open the Warsaw center in Falenica for visits and in-person programs. No doubt many of you have been waiting—patiently and/or impatiently—for that moment to finally arrive.

I wish to take this opportunity to express deep gratitude for your dharma efforts through these difficult and troubling times over the past year and a half. In spite of all the challenges, many of you have worked to keep the practice alive in very inspiring ways—participating in regular online retreats and meetings, staying in touch with the staff and other sangha members and with me. And many of you have continued to support the sangha through ongoing and vital contributions to ZBZ. Without this sustained help and involvement, we could never have survived the many challenges of this period. Great gassho to all!

Of course I realize that some of you feel we have been too careful—that we should have opened up earlier as some other groups have done. Although I can certainly understand and appreciate that point of view, I remain convinced of the wisdom of our present course, and feel that we are doing as much as we can, given the present circumstances.

I also want people to know that I take full responsibility for the planned pace of reopening the center and the precautionary health practices we will be putting in place. Rest assured: these measures arise not out of fear or ignorance, but out of deep concern for each of you, as well as your family and friends and the well-being of society as a whole. While I realize that we all need to find our own ways to respond to a pandemic, I feel a responsibility to base decisions regarding our sangha not only on the rights of the individual, but also and more importantly on a broad and long-term view of the Greater Good. Once this latest wave of Covid has passed, I feel confident that the right conditions will be in place for our community to gradually and safely open up to practicing together on-site, while also continuing to take advantage of online retreat and dokusan opportunities.

This process of opening up will be gradual and multi-stage, while maintaining high health standards and with certain limitations according to the situation as it continues to unfold. This has been our cautious approach here at Windhorse; I have full confidence that we can do the same in Poland.

So I ask for your sustained understanding, trust, and commitment as we move ahead together into 2022. To keep this Wheel turning and our sangha and centers functioning, we are again launching our annual fundraising initiative. Thanks to your generosity, last year’s drive was a success. With your continued support we will be able to survive and thrive in the coming year, implementing our plans to move ahead to keep the Dharma fire bright and warm.

On January 8, 2022, at 16:00, we will hold another online sangha meeting like the one we had earlier in November. At this time we will clarify more details about these matters. In the meantime, I hope to see you in the 4-day Rohatsu retreat—and the upcoming January online sesshin. As we approach Buddha’s Enlightenment Day and the powerful Winter Solstice, I wish each and all of you good health, happy holidays, and strong, deep practice!

With love and gassho,

Roshi


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz