środa, 11 stycznia 2023

List noworoczny Rosi Sunyi Kjolhede do polskiej sanghi z dnia 10 I 2023

 


10 stycznia 2023

"Droga Sangho,
Pozdrowienia dla wszystkich w tych pierwszych dniach nowego roku! Wspaniale było w zeszłym tygodniu praktykować razem z niektórymi z was na czterodniowym odosobnieniu online – i wzruszające oglądać zdjęcia i filmy z ostatniego dnia, kiedy sangha zebrała się, aby wspólnie powitać Nowy Rok ceremoniami i uroczystościami. Podtrzymywanie tych pięknych i pełnych znaczenia tradycji jest niezwykle ważne.

Ważne jest też, aby w tym Nowym Roku wspierać się nawzajem w praktyce i wzmacniać tym samym naszą własną praktykę przez wspólne uczestnictwo w stacjonarnych odosobnieniach i wydarzeniach w ośrodku! Mam nadzieję, że wielu z was za miesiąc ponownie przyjedzie do Falenicy na zimowe stacjonarne sesin. 

Ja muszę z żalem napisać, nie uda mi się tej zimy przyjechać do Polski: biorąc pod uwagę moje kłopoty ze zdrowiem związane z nawracającymi stanami zapalnymi oczu i to, jak wiele chorób przetacza się teraz przez świat, jest dla mnie jasne że nierozsądnie byłoby podejmować się teraz tej długiej podróży. Zamierzam jednak poświęcić cały mój czas i energię w tym okresie, od 4 do 11 lutego, aby być z
Wami na sesin stąd, praktykując razem w zazen i oferując teisio i dokusan przez Zoom.

Jak z pewnością wiecie, stacjonarne uczestnictwo w sesin i zazen grupowych, razem z innymi członkami sanghi, bardzo sprzyja pogłębianiu naszej praktyki. Choć wygodnie jest zostać w domu i łączyć się online, to nie da się tego porównać z korzyściami, jakie przynosi zaangażowanie się we wspólną praktykę w ciszy, kiedy wzmacnia ją struktura sesin i zazen grupowych, a także szczególne
otoczenie i atmosfera naszego ośrodka, nasyconego dziesięcioleciami zazen.

Ponadto potrzebne jest wiele osób, które podejmą się pełnienia szeregu niezbędnych funkcji, by stacjonarne odosobnienia mogły się odbywać. Idealnie, każda praca powinna być formą zazen; wspólna praca dla Większego Dobra jest centralnym elementem naszej praktyki i wyrazem jej podstawowego ducha. Po prostu nie jest możliwe, aby dwie osoby z obsady ośrodka samodzielnie przeprowadziły wszystkie przygotowania konieczne do tego, aby odosobnienia mogły się regularnie odbywać. Aby ośrodek mógł przetrwać i się rozwijać, konieczny jest udział całej sanghi. Wydaje się że szczególnie teraz, kiedy wchodzimy w nowy okres po latach pandemicznego chaosu i izolacji, jest ważniejsze niż kiedykolwiek, by zebrać się razem i doświadczyć wzajemnej więzi i wsparcia – dla naszej własnej praktyki i dla dobra wszystkich.  
      
Na koniec chciałabym zaproponować, by środki które miały być przeznaczone na mój przyjazd do Polski zasiliły fundusz ‘Bezpieczna zima 2023’ – bo są nam naprawdę potrzebne. Chcę też przypomnieć że jeśli macie silną motywację do praktyki, ale znaleźliście się w trudnej sytuacji finansowej, możecie zawsze zwrócić się z prośbą o zniżkę lub rozłożyć płatność na raty. W tym Nowym Roku starajmy się jak najlepiej wspierać się nawzajem na wszystkich poziomach, wspólnie podtrzymując tę cenną praktykę, nasz piękny ośrodek i żywą sanghę, tak by rozwijały się prężnie i łączyły nas w nadchodzących zimowych i wiosennych miesiącach.

Jestem zdeterminowana, by latem przyjechać do Polski i odbyć z wami sesin na żywo. Tymczasem, dzięki cudom nowoczesnej technologii i ujarzmiając moc naszego własnego serca buddy, możemy wspólnie pogłębiać naszą praktykę -- zmieniając siebie samych i cały świat, oddech za oddechem.

Do zobaczenia na walnym zgromadzeniu w najbliższą niedzielę (15 I)! 
Z głębokim gasio i miłością do wszyskich,
Rosi"

/ Informacja od organizatorów sesin: W związku z faktem, że Rosi będzie z nami na sesin przez Zoom, poza dostosowaniem planu dnia sesin do online dokusan i teis, z punktu widzenia organizacyjnego nie wiele się zmienia. Wszelkie informacje dotyczące zimowego sesin znajdziesz tu:


----------------------------
ENGLISH

January 10, 2023

Dear Sangha,

            Greetings to all in this fresh New Year! It was so good to work together with some of you last week during the 4-day Zoom retreat -- and heartwarming to see the photos and videos of sangha coming together on the last day to officially ring in the New Year with ceremonies and celebrations. It is so vital to keep these meaningful and beautiful traditions alive.

            And it is so important in this New Year to support each other’s practice, and strengthen one’s own, by gathering in person for sittings and events! It is my hope that many of you will come together again in Falenica next month for the in-person winter sesshin. I regret to say that I will not be able to travel to Poland this winter – with some persistent health challenges of my own connected with eyes and inflammation, and with so much sickness flowing through the world now, it is clear to me that such a journey would be unwise at this time. Nonetheless, I intend to devote all my time and energy during that week, February 4 – 11, to do sesshin with you from here, sitting in zazen with you and offering teishos and dokusan on Zoom. 

            As you surely know, doing sesshin and zazen groups in person with other sangha members is highly conducive to deepening one’s practice. As comfortable as it may be to stay in one’s own home and connect online, it simply cannot compare to the rewards of committing to the practice in silence with others, in the context of the sesshin and zazen group structure and the special environment and atmosphere of our dharma center, which is saturated with decades of zazen.

            Furthermore, many people are needed to help with the range of functions required to run our in-person retreats. Ideally, work is a form of zazen – and working together for the Greater Good is an essential element and the fundamental spirit of our practice. It is simply not possible for our two staff people to do all that is required to prepare for these retreats and keep them going for the center to keep going and thriving, sangha participation is essential. Especially now as we begin a new time, after these years of pandemic upheaval and isolation, it seems more important than ever to come together to connect with  and support each other – for our own practice and the welfare of all.

             Finally, I would like to propose that the money that would have been spent on bringing me to Poland may be funneled instead into the “Safe Winter 2023” fundraiser – because we really need it. I would also like to remind people that if you are having financial difficulties but are strongly motivated to practice, you can always apply for a discount, or pay in installments. In this New Year, let us help each other as much as possible, on all levels, to keep this precious practice, our beautiful center, and our living sangha as strong and vibrant and connected as possible during the coming winter-spring months.

            I fully intend to travel to Poland this summer to do sesshin with you in person. In the meantime, through the miracle of technology and by harnessing the power of our own buddha-heart, we can continue to deepen the practice together – changing ourselves and the world one breath at a time. 

            See you at the annual meeting this Sunday! With deep gassho and love to all,

            Roshi

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz