O nas

      Tworzymy wspólnotę ludzi praktykujących zen w stylu łączącym aspekty tradycyjnych buddyjskich szkół soto i rinzai pod kierunkiem  Rosi Sunyi Kjolhede. Kontynuujemy tradycję buddyzmu zen w linii nauczania rosiego Kapleau, aby przebudzić się do Prawdziwej Natury wszelkich zjawisk, która jest pełna i całkowita sama w sobie.

      Jesteśmy tak zorganizowani, aby stwarzać jak najlepsze warunki do pogłębiania Dharmy i praktykowania medytacji zen. Związek Buddystów Zen "Bodhidharma" jest związkiem wyznaniowym wpisanym w 1980 roku do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, należy do Polskiej Unii Buddyjskiej,  jego siedziba znajduje się w Warszawie - Falenicy przy ulicy Filmowej 32.


Historia grupy 
      Nasze początki sięgają końca lat 60. W 1975 roku, po wizycie Rosiego Philipa Kapleau, wykrystalizowała się z niej pierwsza polska wspólnota buddyjska pod nazwą Koło Zen. Pierwszym nauczycielem był Rosi Philip Kapleau - Amerykanin, który przeszedł kilkunastoletni trening zen w Japonii i otrzymał pozwolenie nauczania oraz święcenia kapłańskie od Rosiego Hakuun Yasutaniego.
 • 1980 nasza grupa została zarejestrowana w Urzędzie do Spraw Wyznań jako stowarzyszenie religijne pod nazwą Związek Buddystów Zen -Sangha- w Polsce.
 • 1985 Sangha zaadaptowała w Warszawie-Falenicy dom jednorodzinny na Ośrodek Zen.
 • 1986 Rosi Kapleau przekazał prowadzenie naszej grupy jednemu ze swoich następców, Sensei Zensonowi Giffordowi.
 • 1991 zmieniliśmy nazwę na Związek Buddystów Zen „Bodhidharma".
 • 1994 roku Sensei Zenson zrezygnował z nauczania
 • 1995 Sangha rozpoczęła współpracę z kolejnym spadkobiercą Dharmy Rosiego Kapleau - Rosi Sunyą Kjolhede z ośrodka Windhorse Zen Community w Stanach Zjednoczonych.

Patrz: Zdjęcia 1


Formalne aspekty organizacyjne
      Związkiem kieruje Zarząd, wybierany corocznie na Walnym Zgromadzeniu. Związek posiada osobowość prawną, a jego statutowym celem jest tworzenie materialnych i organizacyjnych warunków do poznawania Dharmy, czyli nauk Buddy, oraz praktykowania buddyzmu zen. Nasza Sangha liczy kilkudziesięciu członków w całej Polsce.

Zarząd dba o bieżące funkcjonowanie Sanghi, tak aby były realizowane cele statutowe Związku. Zajmuje się sprawami organizacyjnymi, administracyjnymi i finansowymi. Przyjmuje podania o rezydenturę i o udział w formalnym treningu zen, podania członkowskie, prośby o zniżki w opłatach za udział w sesin lub zazen grupowym.

Komisja rewizyjna rozpatruje skargi i zażalenia dotyczące działalności zarządu Związku, nauczyciela i monitorów.
Rada Starszych doradza zarządowi i Rosi oraz zapewnia przekazywanie doświadczeń i ciągłość tradycji Związku.Jak przyłączyć się do nas?
     Osoby, które chcą poznać naszą grupę, mogą to uczynić poprzez przyjście na wprowadzenie do praktyki zen przed wieczorną praktyką (zazen) do najbliższego lokalnego ośrodka zen ZBZ. 
Tym, którym okazuje się być bliski nasz styl praktyki i charakter całej Sanghi, mogą zostać jego sympatykami czy też formalnymi członkami Związku, szczegóły czytaj na stronie: Członkostwo
O praktyce zen w naszej szkole przeczytasz na stronie: Zen i Harmonogram 
Więcej o naszych ośrodkach zen:
- Ośrodek Warszawski
- Ośrodek Wrocławski


Zen na codzień
W miarę możliwości angażujemy się także w takie działania, które chronią życie we wszystkich jej przejawach.

Wspieranie wegetarianizmu
W naszych ośrodkach prowadzona jest kuchnia wegetariańska. Podczas naszych odosobnień zen (zazen grupowych oraz sesin) podawane są właśnie takie posiłki, proste w przygotowaniu, smaczne i zdrowe. Posty dotyczące tego tematu znajdziecie pod etykietą kuchnia (przepisy) oraz wegetarianizm.

Prowadzenie organicznego ogrodu
Na ternie Ośrodka Ogólnopolskiego znajduje się duży ogród z leśnymi drzewami oraz pięknymi kwiatami. Warzywa i zioła uprawiamy bez stosowania środków chemicznych. Jest to wspaniałe miejsce na odpoczynek, wspólne spędzanie czasu oraz medytację. Można włączyć się do prac ogrodniczych.
Zdjęcia dotyczące ogrodu znajdziecie w postach pod etykietą ogród oraz foto.Finanse i darowizny

Bieżące funkcjonowanie oraz modernizacja Ośrodka Warszawskiego oraz Związku finansowane jest z:
 • składek członkowskich
 • darowizn
 • wynajmu Ośrodka (dla rezydentów, grup, gości)
 • organizowania sesin i zazen grupowych
 • działalności sklepiku 
Zakres i tempo realizacji naszych przedsięwzięć modernizacyjnych w dużej mierze zależy od wysokości zebranych darowizn. Darowizny na cele kultu religijnego można odliczyć od podatku.

Jeśli chcesz i możesz wspomóc nas w tym, aby polepszyć warunki praktyki w ośrodku, każdą podarowaną przez Ciebie kwotę lub oferowaną pomoc w pracach przyjmiemy z głęboką wdzięcznością!

Wszelkie wpłaty i darowizny można wpłacać
na konto PKO BP SA nr:

21 1020 1127 0000 1702 0083 5132

Więcej informacji na temat realizacji naszych projektów modernizacyjno - budowlanych przeczytasz na stronie:
http://www.buddyzmzen.pl/p/modernizacja.html

Gassio!


Aktualny statut Związku Buddystów Zen "Bodhidharma"
(aktualizacja luty 2013)


I. Nazwa, siedziba, teren działania, charakter prawny.

§1
Związek nosi nazwę Związek Buddystów Zen „Bodhidharma” i zwany jest w dalszej części statutu „Związkiem”.

§2
1. Siedzibą władz Związku jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działania terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Związek może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwymi przepisami.

§3
Związek kontynuuje tradycję buddyzmu zen w linii nauczania rosiego Philipa Kapleau.

§4
Miejscem praktyki jest Warszawski Ośrodek Zen  oraz lokalne miejsca praktyki.

§5
Związek posiada osobowość prawną. Na zasadach określonych w statucie Związek tworzy oddziały, które posiadają osobowość prawną.

§ 5¹

Związek może prowadzić działalność gospodarczą wspierającą jego cele statutowe. II. Cele i środki działania.

§6
Celem Związku jest tworzenie materialnych i organizacyjnych warunków do poznawania nauk Buddy i praktykowania buddyzmu zen oraz reprezentowanie interesów członków Związku wobec innych organizacji i instytucji.

§7
Członkowie Związku jako zasady postępowania w swoim życiu przyjmują:
1. Trzy Skarby:
1) Znajduję Schronienie w Buddzie i postanawiam, że wraz ze wszystkimi istotami zrozumiem Wielką Drogę, dzięki czemu nasienie umysłu Buddy będzie mogło zawsze się rozwijać,
2) Znajduję Schronienie w Dharmie i postanawiam, że wraz ze wszystkimi istotami wniknę głęboko w skarb sutry, dzięki czemu moja mądrość rozszerzy się jak bezmiar oceanu,
3) Znajduję Schronienie w Sandze, w jej mądrości, przykładzie i niezawodnej pomocy i postanawiam żyć w harmonii ze wszystkimi odczuwającymi istotami;
2. Dziesięć Wskazań:
1)   postanawiam nie zabijać, lecz ochraniać wszelkie życie,
2) postanawiam nie brać tego, co nie zostało mi dane, lecz szanować rzeczy innych,
3) postanawiam nie nadużywać seksualności, lecz być wrażliwym i odpowiedzialnym,
4) postanawiam nie kłamać, lecz mówić prawdę,
5) postanawiam nie powodować innych do nadużywania środków mogących wprowadzać zamęt w umyśle i nie czynić tak samemu, lecz utrzymywać umysł w jasności,
6) postanawiam nie mówić o wadach innych, lecz być wyrozumiałym i współczującym,
7) postanawiam nie chwalić siebie ani nie ganić innych, lecz pokonywać swoje własne niedociągnięcia,
8) postanawiam nie odmawiać duchowej ani materialnej pomocy, lecz udzielać jej hojnie, gdy jest potrzebna,
9) postanawiam nie folgować złości, lecz ćwiczyć się w cierpliwości,
10) postanawiam nie oczerniać Trzech Skarbów – Buddy, Dharmy i Sangi, lecz otaczać je opieką i podtrzymywać;
3. Trzy Ogólne Postanowienia:
1) postanawiam unikać zła,
2) postanawiam czynić dobro,
3) postanawiam wyzwalać wszystkie żywe istoty;
4. Cztery Ślubowania:
1) niezliczone istoty ślubuję wyzwolić,
2) nieskończone ślepe namiętności ślubuję wykorzenić,
3) niezmierzone Bramy Dharmy ślubuję przeniknąć,
4) Wielką Drogę Buddy ślubuję osiągnąć.

§8
1. Związek organizuje grupową praktykę zen (zazen), odosobnienia medytacyjne, ceremonie oraz obchody świąt buddyjskich, wystawy, warsztaty zen oraz udziela porad i informacji zainteresowanym praktyką zen.
2. Obchodzonymi przez Związek świętami buddyjskimi są:
1) Dzień narodzin Buddy Siakjamuniego,
2) Dzień Bodhidharmy,
3) Dzień Oświecenia Buddy Siakjamuniego,
4) Święto Głodnych Duchów,
5) Ceremonia Przyjęcia Wskazań – Dziukaj,
6) Ceremonia Parinirwany Buddy Siakjamuniego,
7) kilkudniowe odosobnienia medytacyjne.

§9
(skreślony)

III. Członkowie Związku – ich prawa i obowiązki.

§10
Członkiem Związku może być osoba fizyczna, która:
1) ukończyła 18 lat. Osoba niepełnoletnia może zostać członkiem Związku, jeśli posiada pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych,
2) akceptuje postanowienia statutu,
3) zgłosiła Zarządowi Związku swą wolę przystąpienia do Związku,
4) została do niego przyjęta przez Zarząd Związku.

§11
Każdy członek ma prawo:
1) uczestniczyć w działalności Związku wymienionej w § 8, 
2) uczestniczyć, wnioskować i głosować na Walnym Zgromadzeniu Związku i innych zebraniach Związku,
3) kandydować do organów zarządzających, jeżeli spełnia następujące kryteria:
a.  jest członkiem przynajmniej od dwóch lat, gdy kandyduje do Zarządu Związku , a osoba nie spełniająca tego kryterium o ile jej kandydatura jest rekomendowana przez nauczyciela buddyzmu zen, Zarząd Związku lub Radę Starszych, a pięciu lat, gdy kandyduje do Komisji Rewizyjnej,
b. wziął udział przynajmniej w dwóch pełnych odosobnieniach z nauczycielem (sesin),
      c. ma uregulowane składki członkowskie.

§12
Członek Związku ma obowiązek:
1)  popierania działalności Związku według swoich możliwości, zarówno przez udział we wspólnej praktyce jak i przy innych pracach Związku,
2)  przestrzegania statutu, reguł postępowania w miejscach wspólnej praktyki oraz uchwał władz Związku,
3) regularnego płacenia składek członkowskich.§13
1. Utrata członkostwa następuje przez:
1) wykluczenie uchwałą Zarządu Związku podjętą większością 2/3 głosów za postępowanie nieetyczne lub działanie na szkodę Związku,
2) wykluczenie uchwałą Zarządu Związku podjętą zwykłą większością głosów za zaleganie ze składkami przez okres ponad trzech miesięcy (po uprzednim listownym zawiadomieniu o zaległościach i wezwaniu do ich uregulowania  w wyznaczonym terminie nie krótszym niż dwa tygodnie),
3) wystąpienie ze Związku zgłoszone na piśmie do Zarządu Związku.
2. Odpis uchwały o wykluczeniu wraz z uzasadnieniem Zarząd Związku  doręcza zainteresowanemu członkowi w terminie 14 dni. Od uchwały o wykluczeniu służy zainteresowanemu odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia uchwały.
3. Od uchwał Komisji Rewizyjnej służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia Związku. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały Komisji Rewizyjnej. 
4.Do chwili rozpatrzenia odwołania przez Władze Związku, o których mowa w ust. 2 i 3, członek Związku, którego dotyczy uchwała, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, jest zawieszony w prawach członka Związku.

IV. Składki członkowskie
§14 
(Skreślony)

V. Władze Związku.

§15
Władzami Związku są:
1)  Walne Zgromadzenie Związku,
2)Zarząd Związku,
3)  Komisja Rewizyjna.

1. Walne Zgromadzenie Związku

§16
1. Walne Zgromadzenie Związku jest najwyższą władzą Związku i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Związku zwołuje Zarząd Związku raz w roku.
3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Związku należy w szczególności:
1) przyjmowanie sprawozdań oraz wniosków Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej;
2) ustalanie wysokości składek płaconych przez członków Związku nie należących do żadnego Oddziału Związku oraz wysokości składki przekazywanej na rzecz Zarządu Związku przez członków Związku należących do Oddziału Związku ;
3) rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej;
4) przeprowadzanie wyborów do Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej;
5) uchwalanie zmian w Statucie;
6) podejmowanie uchwał o utworzeniu Oddziału Związku , ustaleniu jego siedziby i obszaru działania a także rozwiązaniu Oddziału Związku;
7) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach, które zdaniem Zarządu Związku lub Komisji Rewizyjnej ze względu na swe szczególne znaczenie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Związku;
8) zatwierdzanie umowy Związku z nauczycielem buddyzmu zen w sprawie kierowania praktyką w Związku.

§17
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Związku może być zwołane:
1) na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Związku,
2) z inicjatywy Zarządu Związku,
3) na żądanie co najmniej 1/5 członków Związku, złożone w formie pisemnej na ręce Zarządu Związku.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Związku rozstrzyga tylko w sprawach, dla których zostało zwołane.


§18
Podczas Walnego Zgromadzenia Związku  każdy członek Związku dysponuje jednym głosem, oddawanym podczas głosowań i wyborów władz Związku osobiście lub za pośrednictwem pisemnego upoważnienia dla innego członka Związku, przekazanego na ręce jednego z członków Zarządu Związku. Upoważnienie takie może przyznawać osobie upoważnionej prawo głosowania według własnego uznania lub w konkretny sposób, określony przez osobę upoważniającą.

§19
1.Pisemne zawiadomienie do każdego członka Związku z podaniem miejsca, terminu i wstępnego porządku obrad każdego Walnego Zgromadzenia Związku rozsyła Zarząd Związku  co najmniej na cztery tygodnie przed Walnym Zgromadzeniem.
2.Powiadomienie, o którym mowa w ustępie 1 może zostać przesłane do członka Związku pocztą elektroniczną o ile uprzednio wyrazi  zgodę na taki sposób doręczania powiadomień. Zgoda winna zostać wyrażona pisemnie  ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na który będą przesyłane powiadomienia.       

§20
Z zastrzeżeniem § 34 do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia Związku potrzebny jest udział w głosowaniu co najmniej 1/4 ogółu członków Związku.

§21
Z zastrzeżeniem § 34 i 35 na  Walnym Zgromadzeniu Związku decyzje zapadają większością głosów.

§22
Walnemu Zgromadzeniu Związku przewodniczy osoba wybrana przez to Walne Zgromadzenie.

§23
Wybór Władz Związku odbywa się w głosowaniu tajnym. Głosowanie w innych sprawach jest na Walnym Zgromadzeniu Związku jawne, chyba że to Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów uchwali głosowanie tajne.

2. Zarząd Związku
§24
1. Zarząd Związku jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Związku spośród członków Związku spełniających kryteria z § 11 pkt 3  na okres dwuletniej kadencji.
2. Walne Zgromadzenie Związku określa każdorazowo liczbę członków Zarządu Związku .
3. Członkowie Zarządu Związku wybierają spośród siebie Przewodniczącego Zarządu Związku, Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku oraz Sekretarza Zarządu Związku.
4. W pracach Zarządu Związku mogą brać udział, z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej, wyznaczone przez nauczyciela osoby prowadzące praktykę (monitorzy), członkowie  Zarządów Oddziałów, opiekunowie lokalnych miejsc praktyki oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd


§25
Do kompetencji Zarządu Związku należy:
  1)  reprezentowanie Związku na zewnątrz;
  2) kierowanie bieżącymi sprawami Związku i realizacja jego statutowych celów, w tym ustalanie harmonogramów praktyki;
  3)  realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Związku;
  4)  zwoływanie Walnych Zgromadzeń Związku;
  5)  sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności i przedstawianie ich Walnemu Zgromadzeniu Związku;
  6)  przyjmowanie i  wykluczanie  członków Związku;
  7) zarządzanie majątkiem i funduszami Związku;
  8) nadzorowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek;
  9) prowadzenie bieżącej administracji Związku;
10) podejmowanie decyzji w sprawie udostępniania  Warszawskiego Ośrodka Zen na odosobnienia i spotkania innych grup;
11) przygotowanie projektu umowy z nauczycielem buddyzmu zen do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Związku;
12) powoływanie i odwoływanie  w porozumieniu z nauczycielem zen opiekunów lokalnych miejsc praktyki położonych poza obszarem działania Oddziałów Związku,
13) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządów Oddziałów Związku i żądanie udzielenia wyjaśnień od Zarządów Oddziałów Związku;
14) określenie w porozumieniu z nauczycielem buddyzmu zen wymogów jakim winni odpowiadać opiekunowie lokalnych miejsc praktyki, zakresu ich obowiązków i uprawnień;
15) określenie w porozumieniu z nauczycielem buddyzmu zen zasad funkcjonowania lokalnych miejsc praktyki.


§26
1. Uchwały  Zarządu Związku są prawomocne przy obecności co najmniej połowy jego członków.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem § 13, ustęp 1 pkt 1. W przypadku równej liczby głosów przy podejmowaniu uchwał, głos rozstrzygający należy do Przewodniczącego Zarządu Związku a w razie jego nieobecności do Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku.

§27
1. Do składania oświadczeń w imieniu Związku, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych,  wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Związku , lub jednego członka Zarządu Związku i pełnomocnika ustanowionego przez Zarząd Związku .
2.Powołanie pełnomocnika wymaga uchwały Zarządu Związku podjętej zwykłą większością głosów. Odwołać pełnomocnika może każdy z członków Zarządu Związku. Zarząd Związku może ustanowić pełnomocnika z prawem udzielania dalszych pełnomocnictw.


3. Komisja Rewizyjna 

§28
1. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zgromadzenie Związku spośród członków Związku spełniających kryteria z § 11, pkt 3 na okres dwuletniej kadencji  i składa się z trzech członków.
2. Zebrania Komisji Rewizyjnej zwoływane są doraźnie w przypadku wpłynięcia skargi lub zażalenia, na wniosek jednego z członków Komisji.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej są prawomocne przy obecności wszystkich jej członków.
4. Uchwały podejmowane są większością głosów.
5. Decyzje dotyczące spraw określonych w ustępie 2 powinny zapaść nie później niż 30 dni od wpłynięcia skargi lub zażalenia.

§29
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1)   rozpatrywanie skarg i zażaleń dotyczących działalności Zarządu Związku, nauczyciela i monitorów ,
2) sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności i przedstawianie ich Walnemu Zgromadzeniu Związku .

VI Osoby duchowne.

§30
Osobami duchownymi w Związku są powoływani i odwoływani przez nauczyciela buddyzmu zen prowadzącego praktykę duchową w Związku:
1)  Monitorzy. Pomagają oni nauczycielowi w prowadzeniu praktyki medytacyjnej, ceremonii oraz świąt buddyjskich, a pod jego nieobecność prowadzą ww. praktyki według określonych przez niego kompetencji.
2.)Upasika (kobiety) i Upasaka (mężczyźni), którzy odbyli trzyletni trening zen poświadczony przez Zarząd Związku. Pomagają oni w prowadzeniu praktyki buddyzmu zen nauczycielowi i monitorom.

VII Majątek i fundusze Związku.

§31
Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§32
Na fundusze Związku składają się:
1)  składki i świadczenia członkowskie;
2) zapisy, darowizny, subwencje;
3) dochody z działalności gospodarczej;
4) wpływy z innych źródeł.§ 33
Składki członkowskie dzielą się na:
1) składki płacone przez członków Związków nie należących do żadnego Oddziału Związku;
2) składki  przekazywane Zarządowi Związku przez członków należących do Oddziałów Związku;
3) składki płacone przez członków Związku należących do Oddziału Związku przypadające na rzecz Oddziału Związku.


VII1 Oddziały Związku

§ 33¹
Oddziały Związku realizują cele Związku w sposób autonomiczny i niesprzeczny z decyzjami jego władz.
§ 33²
Walne Zgromadzenie Związku podejmuje uchwałę o utworzeniu Oddziału Związku na wniosek co najmniej dziesięciu członków Związku.

§ 33³
1. Oddział Związku skupia członków Związku  zamieszkałych na terenie jednego województwa. Można być członkiem tylko jednego Oddziału Związku.
2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanych członków, Walne Zgromadzenie Związku może utworzyć Oddział Związku o innym obszarze działania, a także zmienić obszar działania istniejącego Oddziału Związku.

§ 334
1. Organami Oddziału Związku są:
1) Zebranie Członków Oddziału Związku;
2) Zarząd Oddziału Związku.
2.Kadencja Zarządu Oddziału Związku  trwa jeden rok.

§ 335
1. Zebrania Członków Oddziału Związku  są zwoływane przez Zarząd Oddziału Związku nie rzadziej, niż raz na rok. Sposób zawiadamiania członków Oddziału Związku o Zebraniu Członków Oddziału Związku reguluje regulamin Zarządu Oddziału Związku.
2. Zarząd Oddziału Związku zwołuje Zebranie Członków Oddziału Związku  także na wniosek Zarządu Związku oraz pisemne żądanie jednej piątej członków Oddziału Związku.
3. Jeżeli Zarząd Oddziału Związku nie zwoła Zebrania Członków Oddziału Związku  mimo, że jest do tego zobowiązany, może je zwołać  Zarząd Związku.
4. Do Zebrań Członków Oddziału Związku  stosuje się odpowiednio § 20 i 21.

§ 336
Do kompetencji Zebrania Członków Oddziału Związku  należy:
1) uchwalanie programu działania Oddziału Związku,
2) wybór Zarządu Oddziału Związku , przy czym liczbę członków Zarządu Oddziału Związku ustala każdorazowo Zebranie Członków Oddziału Związku,
3) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału Związku ,
4) udzielanie Zarządowi Oddziału Związku absolutorium,
5) ustalanie wysokości składki na rzecz Oddziału Związku,
6) zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
7) decydowanie o podjęciu przez Oddział Związku określonej działalności gospodarczej ,
8) podejmowanie większością dwóch trzecich głosów uchwały wnioskującej o rozwiązanie Oddziału Związku .

§ 337
Do kompetencji Zarządu Oddziału Związku  należy:
1) reprezentowanie Oddziału Związku na zewnątrz,
2) realizowanie uchwał Zebrania Członków Oddziału Związku i uchwał Walnego Zgromadzenia Związku,
3) zwoływanie Zebrań Członków Oddziału Związku,
4) sporządzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności,
5) uchwalanie harmonogramów praktyki w lokalnych miejscach praktyki w porozumieniu z Zarządem Związku,
6) powoływanie w porozumieniu z nauczycielem zen i Zarządem Związku opiekunów lokalnych miejsc praktyki i określanie  zakresu ich kompetencji ,
7) kierowanie bieżącymi sprawami Oddziału Związku i realizowanie statutowych zadań Związku.

§ 338
1. Do składania oświadczeń w imieniu Oddziału Związku, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych,  wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Oddziału Związku , lub jednego członka Zarządu Oddziału Związku i pełnomocnika ustanowionego przez Zarząd Oddziału Związku .
2.Powołanie pełnomocnika wymaga uchwały Zarządu Oddziału Związku podjętej zwykłą większością głosów. Odwołać pełnomocnika może każdy z członków Zarządu Oddziału Związku. Zarząd Oddziału Związku może ustanowić pełnomocnika z prawem udzielania dalszych pełnomocnictw.
3. W kwestiach nieuregulowanych odmiennie przez przepisy dotyczące Zebrania Członków Oddziału Związku i  Zarządu Oddziału Związku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Walnego Zgromadzenia Związku i Zarządu Związku .

§ 339
1. Oddział Związku może zostać rozwiązany uchwałą Walnego Zgromadzenia Związku na wniosek Zebrania Członków Oddziału Związku  lub w przypadku, o którym mowa w ust. 2.
2. Jeżeli liczba członków Oddziału Związku przez okres powyżej roku będzie mniejsza niż dziesięć, Walne Zgromadzenie Związku może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Związku. 
3.  Uchwała określa sposób przeprowadzenia likwidacji Oddziału. Majątek Oddziału Związku zostanie przekazany na rzecz Związku.
VIII Przepisy końcowe.

§34
Wszelkie zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Związku, powziętej większością 2/3 głosów, przy czym wniosek o zmianę statutu musi wpłynąć na ręce Zarządu Związku  najpóźniej na siedem dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Związku.

§35

1. Likwidacja Związku może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, powziętej większością 2/3 głosów przy udziale przynajmniej połowy członków Związku. Wniosek o likwidacji Związku, podpisany przez co najmniej 1/4 członków Związku, musi wpłynąć na ręce Zarządu najpóźniej na miesiąc przed terminem Walnego Zgromadzenia i musi być umieszczony w porządku dziennym. Przy uchwale Walnego Zgromadzenia o likwidacji Związku musi być równocześnie powzięta uchwała o przeznaczeniu majątku i funduszy Związku.
2. Ruchomości i nieruchomości stanowiące własność Związku zostaną w przypadku rozwiązania Związku zbyte odpłatnie lub nieodpłatnie.
3. Zbycie nieodpłatne może dotyczyć tylko ruchomości lub nieruchomości uzyskanych przez Związek w drodze darowizn lub spadków.
4. Suma uzyskana ze sprzedaży, po potrąceniu ewentualnych zobowiązań Związku, zostanie rozdysponowana zgodnie z uchwałą ostatniego Walnego Zgromadzenia, na przykład na cele charytatywne, cele zbieżne z celami statutowymi określonymi w §6 lub na rzecz innego buddyjskiego związku wyznaniowego, natomiast w przypadku gdyby nie było odpowiedniej uchwały, zostanie podzielona w częściach równych między byłych członków Związku według stanu na dzień powzięcia uchwały o rozwiązaniu Związku.